banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 26 marca 2019 roku       Jesteś 1249068 naszym gościem.       Osób on-line: 36


Konferencja


    „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5,17-19)


    
Dzisiaj Bóg zwraca naszą uwagę na to, iż JEGO SŁOWO JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNE (Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19). Jest tak ważne, że człowiek powinien pilnować tego Słowa, strzec go w swoim sercu, by niczego nie utracić. 
Bóg obdarza człowieka Słowem. Poprzez Słowo Bóg: 
- nawiązuje relacje i utrzymuje kontakt z człowiekiem, 
- sprawuje opiekę nad człowiekiem, 
- wychowuje człowieka, 
- poucza, 
- pokazuje, w jaki sposób człowiek ma żyć, aby osiągnąć szczęście. 
To, co Bóg wypowiedział do człowieka, to, co uczynił dla człowieka, również  przeróżne znaki – wszystko to JEST WIELKIM BOGACTWEM LUDZKOŚCI; bogactwem, którego wartości człowiek niestety nie docenia, nie rozumie, nie zna. Osoby wierzące w pewnym stopniu jedynie rozumieją tę wartość, ale też nie do końca. Wartość Słowa i czynionych znaków przez Boga w jakimś stopniu rozważają teologowie. Starają się sami dociec, zrozumieć i innym ludziom przekazać, czym jest Słowo Boga, czym jest Boża opieka, chociażby nad narodem wybranym czy Boże prowadzenie Kościoła; czym są czynione przeróżne znaki. Mimo, że starają się zrozumieć wartość Bożego działania, nawiązywania kontaktu, Bożej opieki nad człowiekiem, to jednak mimo wszystko nie są w stanie zgłębić wszystkiego, ponieważ posługują się jedynie ludzkim umysłem, a ludzki umysł jest naprawdę małym. Gdy starają się poznawać sercem, gdy łączą wiedzę i serce, gdy do tego otwierają się na łaskę, zaczynają odrobinę widzieć i doceniać tę wartość Bożej opieki, Bożej obecności przy człowieku; obecności wyrażanej w Słowie, w znaku. 
A w dzisiejszym czytaniu bardzo wyraźnie mowa jest o tym, aby strzec tego wszystkiego, czego doświadcza człowiek od Boga; STRZEC TEGO, CO CZŁOWIEK OTRZYMUJE OD BOGA, a więc praw, nakazów, pouczeń, wskazań, ukierunkowań. CZŁOWIEK MA STRZEC SWEGO SERCA, w którym Bóg złożył - ogólnie mówiąc - swoją Prawdę, aby to nie uleciało gdzieś. 
Jak ważne jest Słowo Boga możemy przeczytać w Ewangelii (por. Mt 5,17-19). Jezus podkreśla, iż nie zostanie zmienione ani jedno Słowo, ani jedna litera nie zostanie zmieniona w tym, co zostało wypowiedziane przez Boga, w tym, co pochodzi od Niego, AŻ SIĘ WYPEŁNI. A więc Słowo to musi posiadać niezwykłą wartość, niezwykłe znaczenie dla samego Boga również. W Słowie:
- Bóg wyraża samego Siebie, swoją wolę. 
- Bóg stwarza rzeczywistość. 
Z tego powodu Jezus mówi, iż NIC SIĘ NIE ZMIENI W SŁOWIE DOPÓKI ONO SIĘ NIE WYPEŁNI, ponieważ Słowo Boga wypełnia się. Każde Słowo! Żadne z tych słów nie powraca do Boga, dopóki nie stanie się faktem. Gdyby tak nie było Bóg zaprzeczałby sam sobie, nie byłby tym, Kim jest. 
Stąd i do współczesnych ludzi skierowane są dzisiejsze Słowa, również do nas, do Wspólnoty. STRZEŻMY SWOICH SERC, ABY NIE ULECIAŁO Z NICH TO, CO W NICH ZŁOŻYŁ BÓG: 
- aby nie zostało zapomniane Boże Słowo, pouczenie, 
- aby każdy z nas wiedział, jaką drogą ma iść, 
- aby jej nie zgubił; 
- aby to, co tak ważne, tak wartościowe, co Bóg objawia naszej Wspólnocie nie zostało zmarnowane chociażby przez zaniedbanie.
Otrzymujemy Słowo - Boże Słowo. Ono nie powróci do Ojca, dopóki całe się nie wypełni. Zatem można by powiedzieć, że: CZY Z NAMI, CZY BEZ NAS, ALE ONO SIĘ WYPEŁNI. Tym bardziej należy otworzyć serce, by Słowo znalazło w naszych sercach zamieszkanie i by w nas mogło się wypełnić:
- byśmy byli w centrum wydarzeń, a nie gdzieś na marginesie; 
- byśmy mogli żywo uczestniczyć w wypełnianiu się Słowa. 
Dlatego NALEŻY STZREC SERCA, BYĆ CZUJNYM, by to, co najważniejsze nie przeleciało gdzieś nam obok i byśmy potem zdziwieni nie obudzili się już po fakcie. 
Mojżesz prowadził naród wybrany. Bóg Mojżeszowi, a przez jego osobę narodowi wybranemu, przekazywał najważniejsze prawa. W tym objawiała się Boża miłość, a jednocześnie realizowało się Dzieło Zbawcze. Bóg od razu po grzechu rozpoczął swoje Dzieło Zbawcze. Patrząc na dzieje ludzkości, na dzieje narodu wybranego można prześledzić krok po kroku, w jaki sposób Bóg to Dzieło przeprowadza. Wszystko w nim ma głęboki sens i dla nas - żyjących w Kościele - jest wielką nauką. To są wskazania, którymi należy się kierować, które należy rozważać. Nie wszystko jest wskazaniem przekazanym wprost. Bardzo wiele opisanych jest wydarzeń, które mają zasugerować jakąś Bożą prawdę lub też skłonić dusze do refleksji, by w tej refleksji dojść do prawdy, do spotkania z Bogiem. To Słowo wypowiedziane kilka tysięcy lat temu, patrząc na czas ludzki, nieustannie staje się ciałem w narodach, we wspólnotach, w konkretnym człowieku. Ono urzeczywistnia się mając ogromny wpływ na życie człowieka, przemieniając to życie. Wtedy, gdy wypełni się Słowo do końca, niejako wybrzmi w ostatniej duszy, wtedy będzie koniec tego świata i rozpocznie się nowy świat, nowe życie. 
Wiadomo, że najważniejszym Słowem, które Bóg wypowiadał do człowieka jest Słowo Boże spisane, nazywane Pismem Świętym. Tym Słowem: 
- należy się kierować, 
- to Słowo trzeba rozważać, 
- pielęgnować w sobie 
- i traktować z ogromnym, ogromnym szacunkiem, 
- codziennie sięgać do tego Słowa. 
Jednocześnie Bóg nie zaprzestał mówić do człowieka i nadal wypowiada Słowa, choć nie są one ujęte do kanonu Ksiąg Świętych, natchnionych; nie są ujęte w Piśmie Świętym. Jednak Bóg przemawiając poprzez różne osoby pragnie poruszyć ludzkie serca, by one lepiej poznały Boga, by do Niego się zbliżyły. To Słowo wypowiadane przez Boga MA TEŻ OGROMNĄ WARTOŚĆ. Słowo, które przez Kościół zostaje uznane za Słowo Boga należy również:
- pielęgnować, 
- należy głosić, 
- należy w swoim wnętrzu rozważać
- i przyjmować do swego wnętrza, by nim żyć, by nim się kierować. 
To Słowo również nie powróci do Boga, dopóki całe się nie spełni. Zatem SŁOWO BOGA JEST NIEZWYKŁĄ WARTOŚCIĄ NIE TYLKO DLA CZŁOWIEKA. Tutaj nawet trudno jest określać wielkość tej wartości, ale TO SŁOWO BÓG TRAKTUJE BARDZO POWAŻNIE ze swojej strony i z rozwagą padają kolejne słowa, ponieważ Bóg szanuje każde stworzenie, ale i samego siebie. Czyni tylko to, co jest ważne, co jest istotne i podaje takie wskazówki, by każdy mógł opierając się na nich:
- żyć w zgodzie z Jego wolą, 
- żyć w pełni, 
- żyć w szczęściu. 
Bóg przemawia do człowieka zarówno poprzez Słowo w dosłownym znaczeniu, ale i poprzez różne znaki. One też stają się wskazaniami dla człowieka. Człowiek próbuje te znaki ująć w słowa, aby przekazać kolejnym duszom znak dany od Boga, by i inni mogli zobaczyć niezwykłą wartość, doświadczyć jej i włączyć w swoje życie Słowo, które staje się.
Strzeżmy swoich serc, by NIE ULECIAŁO Z NICH NIC, CO OTRZYMALIŚMY OD BOGA, bo to, co otrzymaliśmy jest drogocenne, jest największą wartością. A więc dusza nie może sobie pozwolić na marnotrawstwo; na to, by cokolwiek puścić, przeoczyć, bowiem wszystko, co od Boga dane jest człowiekowi jest WARTOŚCIĄ NAJWYŻSZĄ.
Połóżmy swoje serca na Ołtarzu, aby Bóg wlał w te serca zrozumienie wagi Słów Bożych, byśmy przejęli się tym, co otrzymujemy codziennie, byśmy przed tym zgięli kolana, bowiem to nie są zwykłe zdania wypowiadane przez człowieka. TO SŁOWO BOGA, który w ten sposób pragnie wprowadzić nas w tajemnice swego Serca i zaprosić do współuczestniczenia w Dziele Zbawienia. 
 
Modlitwa
 
Mój Jezu! W Twojej obecności moje serce łagodnieje, staje się pełne pokoju. Moje serce wypełnia się miłością, czułością i pragnie przemawiać do Ciebie najpiękniejszymi słowami miłości. Kiedy jesteś tak blisko, wtedy Jezu, mam jedno pragnienie, abyś zjednoczył mnie ze Sobą. Wtedy, Jezu, Krzyż wydaje mi się najcudowniejszy na świecie. Patrzę na Ciebie i zachwycam się Twoim pięknem.. Obraz Twoich Ran wzrusza mnie do głębi i wywołuje kolejną falę miłości. To najpiękniejsze na świecie dłonie, stopy, najpiękniejsze oczy, Jezu - Twoje oczy. Jakże pragnęłabym stale doświadczać tej łaski widzenia Ciebie, spotykania Ciebie, tulenia się do Ciebie. 
Dziękuję Ci, że mogę dotykać Twoich Ran. Dziękuję Ci, że mogę opatrywać te Rany. Czynię to z największą czułością, delikatnością, wyrażając jeszcze bardziej swoją miłość. Dziękuję Ci, że mogę tulić się do Twoich Ran. Dziękuję Ci, że mogę pocałunkami zbierać Twoją Krew. Jakże kocham, Jezu, Twoją Krew! Jest moim szczęściem. Zanurzam się w niej i proszę, abyś mnie oczyszczał. Nie ma słów, Jezu, aby wyrazić wdzięczność za to, co czynisz mojej duszy. Pragnę Tobie śpiewać, uwielbiać Ciebie. Pragnęłabym mówić o miłości mojej do Ciebie, ale cokolwiek pragnę powiedzieć od razu wiem, że to i tak jest niczym wobec Twojej miłości. Bądź uwielbiony Jezu!
 
***
Jesteś samym pięknem, samą Miłością. Jesteś celem, do którego dążę, pragnieniem moim. To pragnienie nieustannie wzrasta. Moja dusza wyrywa się ze mnie. I pragnę… Jakże słabą jest moja dusza, że nie potrafi wytrwać. Nie potrafi, Jezu, nieustannie stać przed Tobą. Chciałabym, Jezu, móc stale pragnąć, stale przed Tobą trwać, stale Ciebie adorować, stale tulić się do Twojego Krzyża. To są moje pragnienia, Jezu, które co rusz Tobie wypowiadam, wyrażam. Bez Twojej pomocy, bez wsparcia Twego Ducha niczym są. Bez Ciebie, Jezu, niczego już nie posiadam, niczym jestem, nic nie potrafię. Dzięki Twojej łasce teraz pragnę, dzięki Twojej łasce teraz wiem, że jesteś sensem mego życia, celem, pragnieniem, wszystkim. Ale teraz podtrzymuje mnie Twoja łaska. Za moment pójdę w świat, otoczy mnie to, co ze świata. Wtedy szczególnie, Jezu, będę potrzebowała Twojej łaski, Twego Ducha, Twego wsparcia, bo nadal będziesz dla mnie Najważniejszy i nadal chciałabym jednoczyć się z Tobą. Ale moje słabości będą zwyciężać, pokonają mnie. Więc proszę Ciebie, abyś umocnił moją duszę, moje serce. Proszę Ciebie, abyś obdarzał mnie nadal łaską. Proszę, abyś był obecny nieustannie przy mnie. Proszę, pobłogosław nas, Jezu! 
 
Refleksja
 
Strzeżmy naszych serc, aby TO, CO BÓG W NICH SKŁADA NIE ULECIAŁO, aby te wszystkie skarby były w nas, stanowiły nasze życie, abyśmy nic nie utracili, ale by w nas Bóg dokonywał swego Dzieła. 
Jego Słowo jest wieczne! 
Jego Słowo jest skuteczne! 
Jego Słowo staje się, stwarza! 
Jego Słowo staje się ciałem w nas!
Otwórzmy się na to, co czyni Bóg!
Błogosławię was – w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!